Ochrana osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby osobné údaje boli spracúvané spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (ďalej len „GDPR“ ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu, ale aj v záujme transparentnosti nakladania s osobnými údajmi sme pripravili túto informáciu o ochrane osobných údajov.

 

 1. Účastník berie na vedomie, že právnym základom spracúvania poskytnutých osobných údajov je jeho súhlas ako dotknutej osoby vyjadrený návštevou webovej stránky www.nocvyskumnikov.sk, návštevou online štúdia a účasťou na Vede bez hraníc.  
 2. Prevádzkovateľom webovej stránky www.nocvyskumnikov.sk a hlavným organizátorom Festivalu vedy Európska noc výskumníkov (ďalekj len „ENV 2020“ je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. (ďalej len „SOVVA“).
 3. Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia prevádzky webovej stránky a tiež marketingové aktivity prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 odsek 1 GDPR.
 4. Pri prevádzke webových stránok a Newslettra dbáme na dôvernosť osobných údajov a osobné údaje neposkytujeme iným subjektom.
 5. Návštevou webovej stránky www.nocvyskumnikov.sk, návštevou online štúdia a  účasťou na Vede bez hraníc podľa   §  12  Občianskeho zákonníka účastník berie na vedomie, že budú vyhotovované obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, kde môže byť použitá účastníkova podobizeň, jeho písomné prejavy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa jeho  osoby  alebo  prejavov  osobnej  povahy  zaobstarané  Organizátorom  v súvislosti  s realizáciou ENV 2020 (ďalej  len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez  ohľadu  na  ich  povahu  a určenie  všetkými  obvyklými  spôsobmi,  s  ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník udeľuje Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového  a územného  obmedzenia  a  môže  ho  kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor Snímok v súlade s jeho určením poskytne.
 6. Je našim oprávneným záujmom vedieť akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky a Newsletter s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštev a používania, ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google Analytics, Google Tag Manager a Mail Chimp. IP adresy a cookies nám v tom pomáhajú. Cookies si môžete kedykoľvek zmazať v nastaveniach Vášho počítača.
 7. Ak záujemca súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e-mailových správ (napr. Newsletter a Direct mailing) na kontaktnú adresu. Svoj súhlas môže záujemca kedykoľvek odvolať, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a nebudeme viac používať na marketingové účely.
 8. Zodpovednou osobou stanovenou SOVVA pre oblasť ochrany osobných údajov je: Martina Šinková, e-mail: sinkova@sovva.sk.
 9. Poskytnuté osobné údaje budú uschovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností SOVVA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi.
 10. SOVVA informuje záujemcu o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“):
  1. právo požadovať od SOVVA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jeho osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
  2. právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
  3. právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
  4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých SOVVA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
  6. právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov;
  7. právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy.
 11. Údaje poskytnuté účastníkom nebudú  Organizátorom použité na marketingové účely, okrem registrácie na odoberanie Newslettra Európskej noci výskumníkov.
 12. SOVVA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

Ustanovenia ochrany osobných údajov boli aktualizované a nadobúdajú platnosť 12.11.2020.